Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.mrsostrovia.com

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mrsostrovia.com prowadzony jest przez Paulinę Ostrowską-Marek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mrs Ostrovia - Studio Artystyczne Paulina Ostrowska-Marek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Leśna 14, 05-501 Łoziska, NIP 123-121-56-75, REGON 366010578, adres poczty
elektronicznej: mrs.ostrovia@gmail.com i mrsostrovia.sklep@gmail.com

DEFINICJE

DOSTAWA - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostaw znajdującym się pod adresem www.mrsostrovia.com/strona/dostawa

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.

KLIENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY - zarówno Konsument, jak i Klient.

PŁATNOŚĆ - metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i Dostawę wymieniona pod adresem www.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PRODUKT GOTOWY OD RĘKI - produkt dostępny w Sklepie Internetowym, na którego realizacje Kupujący nie musi czekać

PRODUKT ROBIONY NA ZAMÓWIENIE - produkt dostępny w Sklepie internetowym, który wyprodukowany jest według specyfikacji Kupującego, wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania (3-5 dni)

REGULAMIN - niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy dostępny pod adresem www.mrsostrovia.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie

SPRZEDAJĄCY - Paulina Ostrowska-Marek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mrs Ostrovia - Studio Artystyczne Paulina Ostrowska- Marek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Leśna 14, 05-501 Łoziska, NIP 123-121-56-75, REGON 366010678, adres poczty elektronicznej: mrs.ostrovia@gmail.com

KONTO BANKOWE:
Mrs Ostrovia - Studio Artystyczne Paulina Ostrowska-Marek

34116022020000000390971884
IBAN: PL34116022020000000390971884

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną swoich Produktów.

2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.

4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w języku polskim.

5. Ceny Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i zawierają podatki.

6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.

7. Prezentowane w Sklepie Internetowym opisy Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad. 9. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór koloru produktu;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.


  3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

FORMY DOSTAWY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wybór sposobu dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.mrsostrovia.com/dostawa

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia.

4. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

5. Sposoby płatności za Zamówienie:

 • przelew tradycyjny - dane do przelewu zostają wysłane po dokonaniu zamówienia
 • wielowalutwy portfel PayPal
 • przelew elektroniczny - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. i obsługuje on następujące karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic * Maestro

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

8. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 7 dni skutkuje jego anulowaniem.

OPIS I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

1. Kubki emaliowane oraz drewniane podstawki mogą posiadać niedoskonałości i niedociągnięcia charakterystyczne dla ręcznego procesu wytwarzania. Powstałe podczas malowania wybrzuszenia, delikatne przebarwienia, pęcherzyki itp. są naturalne dla tego typy wyrobów. Nie wpływają one na jakość produktu i przygotowywanych potraw oraz nie są podstawą do reklamacji.

page7image1750752

2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta mają wpływ na sposób wyświetlanych kolorów. Ze względu na ten fakt, reklamacje ze względu na rozbieżność kolorystyczną produktów, nie będą rozpatrywane.

PRZED ODBIOREM PRZESYŁKI UPRASZA SIĘ O:
1) Sprawdzenie w obecności kuriera czy nie ma widocznych
uszkodzeń opakowania np. wgnieceń.
2) Jeżeli zauważą Państwo jakieś uszkodzenia to proszę o
sprawdzenie czy zawartość przesyłki nie została naruszona.
3) Jeżeli powstała szkoda należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Jest to bardzo ważne, bowiem bez tego nie ma podstaw do uznania reklamacji.

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: ul. Szarotki 7/2, 71-604 Szczecin;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  mrs.ostrovia@gmail.com

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątkiem są Produkty personalizowane, robione na zamówienie Klienta (np. kubek z plecionym uchem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Leśna 14, 05-501 Łoziska; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mrs.ostrovia@gmail.com

2. Zwroty przyjmowane są tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy produkt nie był używany, nie jest zniszczony i jest oryginalnie zapakowany.

3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na które Sprzedawca ma zwrócić zapłatę. O zachowaniu 14 dni decyduje data stempla pocztowego/ data wypisania listu przewozowego.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.

4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty

oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Administratorem danych osobowych jest Paulina Ostrowska-
  Marek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Mrs Ostrovia - Studio Artystyczne Paulina Ostrowska-Marek pod adresem ul. Leśna 14, 05-501 Łoziska, zarejestrowaną pod numerem NIP: 123-121-56-75, REGON: 366010578.
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

 1. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: mrs.ostrovia@gmail.com.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e- mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie Sklepu internetowego www.wloczki.inu.com.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsumentwyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl